Regulamin

§1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://wzorowanie.pl/ prowadzony jest przez Kamila Chaję.

2.Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż subskrypcji polegającej na odpłatnym dostępie do treści edukacyjnych oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu online.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców na prawach konsumenta korzystających ze sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie regulaminu stanowi inaczej.


          4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

5. Kontakt ze Sprzedawcą: e-mail: wzorowanie@gmail.com

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Produkt – treść cyfrowa, usługa będąca przedmiotem Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2. subskrypcja – określona czasowo licencja pozwalająca korzystać Kupującemu z produktu.

3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia Konsumentowi za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży.

4.Klient, Kupujący– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

6. Sprzedawca, Usługodawca – Kamil Chaja za pośrednictwem strony internetowej: https://wzorowanie.pl/

7. Kurs online- materiał edukacyjny udostępniony Kupującemu jako treść cyfrowa.

8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

9. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem.

10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

11. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
          12. Operator Płatności – system płatności Stripe, odpowiedzialny za możliwość dokonania zakupu produktu.

13. Newsletter- dobrowolna usługa świadczona w celu zapisu Konsumenta na listę mailingową.

§3 Warunki korzystania z platformy

1. Z jednego konta może korzystać tylko jeden użytkownik.

2. Niedozwolone jest wykorzystywanie konta w celu edukacji innych osób bez uprzedniej zgody.

3. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.

4. Osoby prywatne oraz firmy chcące wykorzystywać treści edukacyjne dla większego grona osób zobowiązane są do kontaktu z Wzorowanie i ustalenia indywidualnych warunków korzystania z materiałów.

5. Użytkownik nie może być zalogowany jednocześnie na kilku urządzeniach. Każde logowanie może spowodować automatyczne wylogowanie ze wszystkich pozostałych urządzeń.

6. Dostęp do kursu wykupionego przez Kupującego jest przydzielany na okres wskazany w opisie produktu.

7. Konta użytkowników mogą zostać usunięte po upływie 365 dni od zakończenia subskrypcji

§ 4 Minimalne wymagania techniczne


         1. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2.W sytuacji, w której, korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Stronie.

3.Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

4.Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 5 Usługi świadczone elektronicznie

1. Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następujące usługi:

a) Konto klienta – usługa odpowiedzialna za możliwość zalogowania się na konto, do którego przypisane są wykupione przez Klienta Produkty.

b) Formularz Zamówienia – usługa o charakterze jednorazowym, która jest świadczona w celu złożenia Zamówienia przez Kupującego.

c) Newsletter – usługa świadczona w celu zapisania Konsumenta na listę mailingową, umożliwiająca otrzymywanie informacji o produktach, promocjach i nowościach związanych z marką Wzorowanie. Newsletter jest dobrowolną usługą, z której w każdej chwili można zrezygnować.

d) Chat bot – usługa pozwalająca Klientowi za pośrednictwem strony wysłać do Sprzedawcy prywatną wiadomość w celu kontaktu z Usługodawcą.

2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie i świadczone są przez czas nieograniczony, chyba że w opisie danej usługi wynika inaczej.

3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku zaistnienia niepożądanej awarii.
          4. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wzorowanie@gmail.com

5. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 6 Prawa autorskie

1.Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane w serwisie wzorowanie.pl stanowią własność chronioną prawem autorskim, dlatego zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania osobom trzecim, bez zgody Sprzedawcy.

2. Z chwilą zakupu kursu online udzielona zostaje licencja ograniczona czasowo niewyłączna i nieprzenoszalna na czas trwania Umowy między Sprzedawcą, a Klientem.

3. Kupujący ma prawo do korzystania z produktu tylko na użytek prywatny.

4. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży oraz dalszej dystrybucji.

5. W celu zapobiegania łamaniu praw autorskich na konto każdego Klienta został nałożony limit logowania z maksymalnie 3 urządzeń.

6. W przypadku naruszania przysługujących Usługodawcy praw autorskich, Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Kursy online stanowią Treścią cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 38 pkt 13 o prawach konsumenta.

2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podjąć poniższe działania:

a) Utworzyć konto na platformie wzorowanie.pl

b) Dodać Produkt do koszyka klikając w przycisk „ Dodaj do koszyka”, a następnie przejdź do koszyka.

c) Znajdując się w koszyku, aby przejść do płatności musi kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”

d) Następnym krokiem jest uzupełnienie przez Kupującego danych oraz zaakceptowanie regulaminu i kliknięcie w przycisk „ Kupuję i płacę”

e) Wybrać sposób płatności oraz opłacić Zamówienie.

3. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia wiadomość stanowiącą potwierdzenie zawarcie Umowy między Kupującym a Sprzedawcą.

4. W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania z wyjątkiem niewywiązania się przez Kupującego niedostosowaniem minimalnych wymagań technicznych określonych w § 4. 

§ 8Sposoby płatności oraz dostawa

1. Klient może skorzystać z poniższych metod płatności:

a) szybka płatność online BLIK

b) karty płatnicze (Visa, Mastercard)

c) przelew tradycyjny lub przelew online

d) płatność za pomocą portfela elektronicznego (Apple Pay)

2. Po zaksięgowaniu płatności, Klient natychmiastowo otrzyma dostęp do zakupionej treści cyfrowej.

3. W przypadku wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce zostanie zablokowany Kupującemu dostęp do płatnych zasobów Sklepu. Wówczas Kupujący, wpisując adres mailowy podany w trakcie zakupu do okna zakupu uzyska ponownie dostęp do płatnej zawartości Sklepu.

4. Produkt uważany jest za dostarczony, gdy Konsument ma możliwość odtwarzać materiały zawarte w produkcie.

5. Dostęp do kursów online ograniczony jest licencją na okres wskazany w opisie Produktu.

§ 9 Odpowiedzialność za zgodność produktu z umową

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad.
          2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania materiałów edukacyjnych dostępnych w Sklepie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki obliczeniowe udostępniane w rozwiązaniach zadań.
           3. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Kupującemu przysługuje złożenie reklamacji, która może zostać złożona drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. Przykładowy wzór formularza reklamacji zawarty jest w załączniku nr 1. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
          5. Składając reklamację zaleca się podanie w zgłoszeniu:
a) imię, nazwisko, adres mailowy;
b) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
c) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
d) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
           6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia za pośrednictwem takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni z zastrzeżeniem ust. 2 oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w opisie danego Produktu. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania Produktu rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Kupujący przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy między stronami.

4. Kupujący uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

§ 11 Prowadzenie przedsprzedaży

1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż.
          2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu przed premierą w specjalnej obniżonej cenie (przedsprzedażowa cena).
          3. Termin dostępności materiałów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Produktu objętego przedsprzedażą.
          4. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że zostało to inaczej wskazane w opisie oferty przedsprzedażowej.

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności znajdującej się pod adresem: https://wzorowanie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
          2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
           3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
           4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
          2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
          3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
           4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.09.2023 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
          6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.